FANDOM


Ŋ is the 20th letter in the Babyish alphabet. Its name in Babyish is (IPA /ŋeŋ/). The character represents the sound /ŋ/. Ŋ-wa đe-20 käraktā in đe Babyish alfabet. Ŋ dè neim in Babyish bi (IPA /ŋeŋ/). Ŋ reprisent đe saund /ŋ/. ŊB文字母的第20個字母。在B文的名稱讀作 (IPA /ŋeŋ/)。這個字母所代表的音位是/ŋ/

Iniçol Ŋ Edit

The words below starts with Ŋ Wörds bilow wiŧ iniçol Ŋ 以下各個字母以Ŋ字開頭:


English Babyish 中文
Forehead Ŋǎktàu 額頭
Cattle Ŋàu
Die Ŋàuàu 死、死亡
I Ŋo
Moo Ŋö́ 牛叫
Babyish Alfabet
A a Ä ä B b Ç ç C c Č č Ĉ ĉ D d Đ đ E e F f G g H h Ĥ ĥ  
I i J j K k Kĥ kĥ L l M m N n Ŋ ŋ O o Ö ö P p Q q R r Ř ř Rĥ rĥ
S s Š š Ŝ ŝ T t Ŧ ŧ U u Ü ü V v W w X x Y y Z z Ž ž Ẑ ẑ  

Kitadè yuseij Edit

Akyuten en greiven dè Ŋ yusen bai leŋgueijilojiā in Hitti[1]. Für iksampol, <eng-acute> en <eng-grave>.

Riförèns Edit

Si osou Edit

  • Babyish Wikia artikols starten wiŧ Ŋ

Ikstörnol liŋk Edit