FANDOM


Ẑōŋhwá Pīpol dè Rīpùblik(ẐPR; 中华人民共和国)-wa Doŋ-asiaGǔŋcānjui kontri.

Admin Edit

 1. Doŋbàk 3 provinçis:
  1. Liáoníŋ Provinçi (辽宁省; 辽)
  2. Jílín Provinçi (吉林省;吉)
  3. Hēilóŋjiāŋ Provinçi (黑龙江省;黑)
 2. Hwábàk
  1. Běijīŋ Çiti (北京市; 京)
  2. Tiānjīn Çiti (天津市; 津)
  3. Héběi Provinçi (河北省; 冀)
  4. Ŝānxī Provinçi (山西省; 晋)
  5. Nèiměŋgǔ Zìẑìqū (内蒙古自治区; 蒙)
 3. Hwádoŋ
  1. Ŝāndōŋ Provinçi (山东省; 鲁)
  2. Jiāŋsū Provinçi (江苏省; 苏)
  3. Ŝàŋhǎi Çiti (上海市; 沪)
  4. Ẑèjiāŋ Provinçi (浙江省; 浙)
  5. Ānhuī Provinçi (安徽省; 皖)
  6. Fújiàn Provinçi (福建省; 闽)
  7. Jiāŋxī Provinçi (江西省; 赣)
 4. Ẑōŋnam
  1. Hénán Provinçi (河南省; 豫)
  2. Húběi Provinçi (湖北省; 鄂)
  3. Húnán Provinçi (湖南省; 湘)
  4. Gwǎŋdōŋ Provinçi (广东省; 粤)
  5. Gwǎŋxī Šueŋ-pīpol Zìẑìqū (广西壮族自治区; 桂)
  6. Hǎinán Provinçi (海南省; 琼)
 5. Sàinam
  1. Sìĉuān Provinçi (四川省; 川)
  2. Guìžōu Provinçi (贵州省; 黔)
  3. Yúnnán Provinçi (云南省; 滇)
  4. Ĉóŋqìŋ Çiti (重庆市; 渝)
  5. Xīzàŋ Zìẑìqū (西藏自治区; 藏)
 6. Sàibàk
  1. Ŝǎnxī Provinçi (陕西省; 陕)
  2. Gānsù Provinçi (甘肃省; 甘)
  3. Qīŋhǎi Provinçi (青海省; 青)
  4. Níŋxià Huí-pīpol Zìẑìqū (宁夏回族自治区; 宁)
  5. Šīnjāŋ Uyĥūr Zìẑìqū (新疆维吾尔自治区; 新)
 7. Speçiol Admin Rijion
  1. Höŋgóŋ
  2. Oumun

Ẑǔyào Çitis Edit

Ränk Çiti örbàn äria Tàip
or
Loukeiçion
Popyuleiçion
(2001n est)[1]
mān-pīpol
Densiti
(2001n est)[2]
/km²
Municipoliti limits
(2000n census)[3]
Rijion
mān-pīpol densiti (/km²)
1 Ŝàŋhǎi Çiti DKM 983.8 34,700 1,674 2,640 Hwádoŋ
2 Běijīŋ Çiti DKM 744.1 29,800 1,382 822 Hwábàk
3 Höŋgóŋ SAR 611.2 76,200 701 6,294 Ẑōŋnǎm
4 Tiānjīn Çiti DKM 509.5 10,500 1,001 803 Hwábàk
5 Wǔhàn Çiti Húběi 448.9 12,950 831 947 Ẑōŋnǎm
6 Gwǎŋẑōu Çiti Gwǎŋdōŋ 415.5 11,600 1,015 1,337 Ẑōŋnǎm
7 Shěnyáng Çiti Liáoníŋ 398.1 9,250 720 557 Doŋbàk
8 Ĉóŋqìŋ Çiti DKM 393.4 23,500 3,090 378 Sàinǎm
9 Nánjīŋ Çiti Jiāŋsū 282.2 13,250 640 970 Hwádoŋ
10 Harbin Çiti Hēilóŋjiāŋ 267.2 11,350 935 174 Doŋbàk

Ekonomi Edit

Aftèr 1978n, Deng Xiaoping proposen "tu let bufùn dè pīpol tu get rič" risùlten haiĥ growŧ in ekonomi. Hajiman, haiĥ growŧ in ekonomi osou risùlten in haiĥ sosiol problèms. Fämili en märrieij sistèms wa impäkten bai ekonomik growŧ.[4]

Riförènses Edit

 1. Çiti dè Popyuleiçion, kompailed bai Thomas Brinkhoff, deitā from offisol ẐPR estimeit für 2001n. Rītrived: 2006n 4m 20d.
 2. Demographia World Urban Areas, deitā from ẐPR mdè estimeit für 2001n. Rītrived 2006n 4m 21d.
 3. Tabulation on the 2000 population census of the People's Republic of China, kompailed bai đe Popyuleiçion Sensùs Offis ùndèr đe ẐPR Steit Kaunsèl en Popyuleiçion, Sosiol, Sains en Teknoloji Stätistiks Departmènt, Běijīŋ: Ẑōŋguó Naçionol Stätistiks Bürö Pres, 2002n. Ol deitā in kolùmn obteined from nigè riförèns iksept für Höŋgóŋ, đät yus đe 2005n estimeit from Unaited Naçions DESA.
 4. 湯顯年牧師 (2006n). "中國經濟高速增長為社會帶來的衝擊" (18). 

Ikstörnol Liŋk Edit


DongAsiaAikon This article is a DoŋAsia-related stub.


You can help the Babyish Wikia by expanding it and linking it

Nigè artikol wa DoŋAsia-rileiten dè stùb artikol.


Tu help Babyish Wikia, nei keyi edit en ikspänd đe artikol.

這條目是一條與DoŋAsia相關的小條目


如你希望幫助B文百科全書,你可以編輯及擴充條目的內容


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.