FANDOM


Fùnléŋ MTR(粉嶺地鐵, FLM) wa Fùnléŋ-çiti dè mas transit reilwei plänen tu àveilàbol dup 2012n. Fùnléŋ MTR ga iksčeinj wiŧ Frendov Rijionol ReilweiSentā Lain à Fùnléŋ Steiçion en Söŋsui Steiçion.

Steiçions Edit

車站
編號
English Babyish 中文名 與前站
距離
與起點
距離
車站
等級
車站種別 換乘路線 所在地
FL10 Funleng Station Fùnléŋ Steiçion 上水鄉站 0.0 0.0 1級 普通車站   粉嶺市 上水東區
FL10 Shek Wu Hui Station Ŝek Wu Hui Steiçion 石湖墟站 0.0 0.0 1級 普通車站  
FL10 Sheung Shui Station Söŋsui Steiçion 上水站 0.0 0.0 1級 普通車站 FRRS S21
FL10 Funleng Station Fùnléŋ Steiçion 太平站 0.0 0.0 1級 普通車站  
FL10 Funleng Station Fùnléŋ Steiçion 雞嶺站 0.0 0.0 1級 普通車站   粉嶺西區
FL10 Funleng Station Fùnléŋ Steiçion 嘉福站 0.0 0.0 1級 普通車站  
FL10 Funleng Station Fùnléŋ Steiçion 華明站 0.0 0.0 1級 普通車站  
FL10 Funleng Station Fùnléŋ Steiçion 華心站 0.0 0.0 1級 普通車站  
FL10 Funleng South Station Fùnléŋ Souŧ Steiçion 粉嶺南站 (塘坑站) 0.0 0.0 1級 普通車站 FRRS S20 粉嶺東區
FL10 Funleng Station Fùnléŋ Steiçion 粉嶺站 0.0 0.0 1級 普通車站 FRRS S20
FL10 Funleng North Station Fùnléŋ Norŧ Steiçion 聯和墟站(粉嶺北站) 0.0 0.0 1級 普通車站 FRRS S20
FL10 Funleng Station Fùnléŋ Steiçion 龍躍頭站 0.0 0.0 1級 普通車站  
FL10 Gwundei Station Gwùndei Steiçion 軍地站 0.0 0.0 1級 普通車站  
FL10 Ma Mei Ha Station Ma Mei Ha Steiçion 馬尾下站 0.0 0.0 1級 普通車站  
FL11 Hungleng Station Húŋléŋ Steiçion 孔嶺站 20.0 34.0 1級 普通車站  
FL12 Wo Hang Station Wo Haŋ Steiçion 禾坑站 14.0 48.0 1級 普通車站   沙頭角南區
FL13 Shek Chung Au Station Ŝěk Čūŋ Ǎu Steiçion 石涌凹站 20.0 68.0 1級 普通車站  
FL14 Sha Tau Kok South Station Ŝa Tàu Gǒk Souŧ Steiçion 沙頭角南站 (中英街站) 14.0 14.0 2級 普通車站 FRRI I10
FL15 Sha Tau Kok North Station Ŝa Tàu Gǒk Norŧ Steiçion 沙頭角北站 14.0 14.0 1級 普通車站 ŜẐL8 ŜẐ815 沙頭角北區
FL16 Yimtin Station Yimtin Steiçion 鹽田站 7.0 7.0 1級 普通車站 FRRI I09
ŜẐL8 ŜẐ816
ŜẐL11 ŜẐ11xx
鹽田區
FL17 Yim Tin Harbour Station Yim Tin Harbar Steiçion 鹽田港站 7.0 7.0 1級 普通車站 FRRI I08

Divelopmènt Històri Edit

Frendov dè rijionol mās transit reilwei transpōt ga rimein in Frendov-çiti dè norŧ çitis für 100 nin. When West Steibol dè divelopmènt briŋ förđā divelopmènt in westnorŧ-bu, rīkwest für reilwei tu westnorŧ ga aru. Für balans in divelopmènt, sùjesçion àbaut rijionol reilwei in istnorŧ-bu ddo aru. Divelopmènt started dup 2004n. In 2006n dè middol, sencrol gàvènmènt pläned tu liŋk ùp Käpitol Sökol dè istnorŧ en istsàuŧ part bai reilwei en haiwei. 2009n keyi aveilàbol.

See also / Si osou / 參看 Edit

External link / Ikstörnol liŋk / 外部連結 Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.