FANDOM


Ejukeiçion in Babycasèny wa from Yučiyen tu yunivösiti. Students-wa not dū pei für ejukeiçion bùt gavàrnmènt pei from yučiyen tu yunivösiti.

Nincoi Nin Skūl
21~22 Yīr 4 Yunivösiti
20~21 Yīr 3
19~20 Yīr 2
18~19 Yīr 1
17~18 Sinya 3 Gokùp
16~17 Sinya 2
15~16 Sinya 1
14~15 Form 3 Juŋkùp
13~14 Form 2
12~13 Form 1
11~12 P6 Praimari
10~11 P5
9~10 P4
8~ 9 P3
7~ 8 P2
6~ 7 P1
5̄ 6 3/Go Yučiyen
4~ 5 2/Dài
3~ 4 1/BB