FANDOM


Frendov MTR-wa Frendov dè MTR sistèm, koncrolen bai Frendov Transport Bürö. Frendov MTR yu 8 lains.

Pletform Edit

Pletform dè saiz wa 260m × 26m. Trein-wa 6-gè sekçions en ikstendabol tu 9-gè sekçions maksimùm.

Peiymènts Edit

Jigùm dè minimùm peiymènt für Frendov MTR wa 1.8 öres.

Feis 1 Edit

Konstrùkçion started gut 1982n en komplited gut 1986n. When Käpitol Sentā started fùnkçioniŋ in 1985n, Frendov MTR mǐrädi.

Feis 2 Edit

Lain 2 Edit

Started 1985n, komplited gut 1989n.

Lain 1 Ikstençion Edit

Feis 3 Edit

MPRStation-Phase3

Feis 3 rūtmäp

Started gut 1988n, komplited gut 1993n.

Feis 4 Edit

Started gut 1991n, komplited gut 1994n.

Lain 1 Ikstençion Edit

Lain 2 Ikstençion Edit

Feis 5 Edit

Started gut 1996n, komplited gut 2000n.

Feis 5 Edit

Lain 1 Ikstençion Edit

Smiŧfīld Steiçion - Sui Gai Steiçion - Ĉoŋhiŋ Steiçion - Söŋ Wan Steiçion - Sencrol Steiçion - Gàm Zòŋ Roud Steiçion - Wan Zài Steiçion - Tuŋ Lō Wan Steiçion - Tin Hau Steiçion - Fortrès Hil Steiçion (en ikscheinj with Lain 1)

Cünwān Lain en harbar krosiŋ

Feis 5 Edit

1988n: Sencrol tu Yunivösiti

Feis 5 en 6 Edit

1990n: Yàumatei tu Kwun Tong, but finišed Yàumatei tu Kowloon Tong first. Later, modifaien tu cross the harbour and added Lam Tin and Yau Tong.

Feis 7 Edit

New Airport line

Feis 9 Edit

Old airport line, from Diamond Hill to old airport and cross the harbour.

Feis 10 Edit

Extended TKO to cross the harbour by bridge and landed on Xiu Sài Wān.

Si osou Edit

Ikstörnol liŋk Edit

Käpitol Sökol Reilwei Bürö
Frendov MTR Lain 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Frendov Rijionol Reilweis: Ist / Sencrol / West | FortuneCity Express