FANDOM


Gunghei Pic0048

A boy doing Guŋhei to others.

Guŋhei-wa Lunar Xùnningrītiŋ meŧod. Pīpol grīt in guŋhei bai houldiŋ fist wiŧ đe òđa sàu en šeik in front.

Si osou Edit


Nuvola apps important This article is a Kùlčö-related stub.


You can help the Babyish Wikia by expanding it and linking it

Nigè artikol wa Kùlčö-rileiten dè stùb artikol.


Tu help Babyish Wikia, nei keyi edit en ikspänd đe artikol.

這條目是一條與Kùlčö相關的小條目


如你希望幫助B文百科全書,你可以編輯及擴充條目的內容