FANDOM


Jenerik skils wa beisik skils für studènts helpiŋ đem tu lörn hāu tu lörn.

Đīs skils diŋyǐu divelop ŧru lörniŋ en tičiŋ in diffèrènt sùbjekts kontekst en kyi lörniŋ ärias (KLÄ).

Đīs skils wa transföràbol tu diffèrènt lörniŋ sicueiçions.

9 Isensiol Jenerik Skils Edit

Đea wa 9 isensiol jenerik skils:

 1. Kolläboreiçion skil:
  • litsèniŋ, àpriçieiçion, grūp wörk, helpiŋ òđàs, nigouçieiçion.
  • help studènts tu engeij ifektivli in tasks en tīmwörk.
  • benefit from rīleiçions biulded from kolläboreitiv wörk.
 2. Kommyunikeiçion skil:
  • spīč dilivèri, rīspond tu kwesçions, litsèniŋ en wraitiŋ.
  • help studènts tu interakt wiŧ pīpol.
  • benefit from ifektiv aidià ikspreçion.
 3. Krieitiv skil:
  • diffèrènt pörspektiv ŧiŋkiŋ, oltöneitivs sùjjesçion für wörkiŋ en ässeptiŋ diffèrènt ansās.
  • help studènts tu divelop đe àboliti tu prodyus orijinol aidiàs.
  • benefit from solviŋ problèms àpproprieit tu konteksts.
 4. Kritikol ŧiŋkiŋ skil:
  • duklapna ŧiŋkiŋ, aidentifaiiŋ korrekt or wōŋjü, self riflekçion.
  • help studènts tu iksträkt yiyǐ from given deitā or steitmènts, jenereit en ivälyueit argyumènts.
  • benefit from meikiŋ own jùjmènts.
 5. Informeiçion teknoloji (IT) skil:
  • informeiçion ōrmainiŋ on Internet, wörd-prosesiŋ, yusiŋ sprēdšīts tu kalkyuleit en orgànais informeiçion, kommyunikeitiŋ wiŧ elektronik meil (e-meil).
  • help studènts tu söč, àbsorpt, analais, männeij en prisent informeiçion kritikolli en intellijèntli.
  • benefit from sövaivol in IT era.
 6. Nùmbāriŋ skil:
  • bùdjèt pläniŋ, kalkyuleiçion in brein en wiŧ kalkyuleitā, analais stätistikol informeiçion.
  • help studènts tu mastèrais beisik kompyuçion in evri dei laif, wagariŋ en prisentiŋ nùmbārik deitā, interpret grafs, čarts, en deitā.
 7. Problèm solviŋ skil:
  • händoliŋ problèms, rīsolviŋ konflikts, feisiŋ kraises en meikiŋ disaiçions.
  • help studènts tu yus ŧiŋkiŋ skils tu rīsolv diffikolt sicueiçion, en ditörmin đe yoiest akçion kōrs.
 8. Self-männeijmènt skil:
  • prisörviŋ imoçionol steibiliti, händoliŋ streses, männeijiŋ self dè taim en fainänses en līdiŋ tu ginhoŋ-na laif.
  • help studènts tu biuld ùp self-estīm en akkompliš gouls.
 9. Stùdi skil:
  • kollektiŋ en prosesiŋ informeiçion, yusiŋ diffèrènt lörniŋ tūls en applaiiŋ loji lörnen in evri dei laif.
  • help studènts tu divelop yoi lörniŋ häbits.
  • benefit from àbolitis en ättituds tu enjoi lörniŋ.

Ikstörnol liŋks Edit