FANDOM


Käpitol Ist Haiwei wa Haiwei à Käpitol Sökol dè doŋbu. Kono Haiwei-ga from Ist SteibolHaŋhàu tu Juŋnamŋon de Namtaileŋ.

Sessions Edit

Sessions:

Històri Edit

In orijinol dè disain in Höŋgoŋ, Käpitol Ist Haiwei wa finiš bifor 2030n[1]. Orijinol disain start from Húŋ Hùm tu Ist Steibol, đen Sài Guŋ en Dǎi Bǒu.

在第三次整體運輸研究中曾提及興建東部走廊。走廊起點位於第四條過海隧道東南九龍紅磡出口,會經西貢(途中有支路連接將軍澳)、馬鞍山、沙田、大埔南至粉嶺,並延伸至蓮麻坑或沙頭角成為新過境通道。全條公路為六線雙程車道,並分別設有多個交匯處連接幹道:蠔涌連接將軍澳、西貢、沙田北連接沙田及馬鞍山、大埔南連接大埔及東西走廊、九龍坑連接粉嶺公路及粉嶺北連接粉嶺北繞道香港2030長遠規劃研究提出香港在二零三零年左右需要建成東部走廊,以配合過境及香港內部交通的需要。

Referens Edit

Si Osou Edit

BabyishJioAikon


This article is a stub for geography.


You can help the Babyish Wikia by expanding it and linking it

Nigè artikol wa stùb artikol für jiografi.


Tu help đe Babyish Wikia, nei keyi ikspend or enliŋk nigè artikol.

這條目是一條有關地理的小條目


如你希望幫助Babyish Wikia,你可以編輯及擴充條目的內容


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.