FANDOM


tu Qeŋ Yi West (214) Paggā Hil (215) Kornhil (216) Sài Wān Ho tu Cai Wān


Kornhil Steiçion(康山站) wa Frendov MTR Lain 2 dè steiçion à Ist Frendov de Kornhil.

Loukeiçion Edit

Iksits Edit

  • Iksit A: Kornhil Gārdèn Blok A-E
  • Iksit B: Kornhil Klùb
  • Iksit C: Ẑōŋhwá Buddhaisùm Kornhil Skūl

Biuldiŋ Edit

Ikstörnol liŋk Edit