FANDOM


20080925-EricSpanners-DSCN2997
Lituwanik boršč wa spesiol gūmet inheriten from Lituwan-yui residènts dè tradiçionol mīl. Boršč-wa sikpun orijineited from Ukrayina en sprēd tu Deikàu dè YurAsia. 立陶宛羅宋湯是一種源於立陶宛羅宋湯食法。羅宋湯源於地球烏克蘭,其後傳揚至整歐亞大陸
Kompär wiŧ tradiçionol dè boršč:
  • Tradiçionol boršč wa hotsörven or wolǘni. Sörven meinli as sūp bifor mīl.
  • Lituwanik boršč wa koldsörven as meindiš.
材料除了有一般羅宋湯的材料以外,還會加入蒔蘿紅菜頭及冷的酸忌廉。因此,顏色是鮮艷的粉紅色,而不是一般的橙紅色。此外,一般都會有原隻蒸薯仔一起吃。

Si osou Edit

Ikstörnol liŋk Edit


Foodlogo This article is a Sikpun-related stub.


You can help the Babyish Wikia by expanding it and linking it

Nigè artikol wa Sikpun-rileiten dè stùb artikol.


Tu help Babyish Wikia, nei keyi edit en ikspänd đe artikol.

這條目是一條與Sikpun相關的小條目


如你希望幫助B文百科全書,你可以編輯及擴充條目的內容


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.