FANDOM


tu Yim Tin (I10) Ŝa Tàu Gǒk (I11) Luǒk Géŋ (I12) Dǎi Méi Dūk tu Gaŋnam


Luǒk Géŋ Steiçion(鹿頸站) wa mirai dè Frendov Rijionol Reilwei Ist Lain (gut 2009n aveilàbol) dè steiçion à Fùnléŋ-çiti dè feimùs piknik sàit Luǒk Géŋ in Ŝa Tàu Gǒk Souŧ kui.

Pleises Edit

Si osou Edit

Ikstörnol liŋks Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.