FANDOM


傘菌目
250px
平菇
Scientific classification
Domain: Eukaryota/真核域
Kingdom: Fungi/真菌界
Subkingdom: Dikarya/雙核亞界
Phylum: Basidiomycota/擔子菌門
Subphylum: Agaricomycotina/傘菌亞門
Class: Agaricomycetes/傘菌綱
Subclass: Agaricomycetidae/傘菌亞綱
Order: Agaricales/Mùšrūmfuŋgùs-muk/傘菌目

參看正文

Mùšrūmfuŋgùs-muk-wa Ùmbrellamùšrūm-muk-ddo Fuŋgùs dè 1-muk. 伞菌目Agaricales),又名磨菇目,是傘菌綱的一目。本目包含33科、413屬和13,233種[1]。本目所包含的種類廣泛,從最常見的洋菇,致命的毒鵝膏和有迷幻性質的毒蠅傘,到可發光的發光類臍菇都是本目的種類。


Edit

Common types / Kommòn-na taips / 常見品種 Edit

References / Riförènses / 參考資料 Edit

  1. Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008n). Dictionary of the Fungi. 10th ed. Wallingford: CABI, 12. ISBN 0-85199-826-7. 


Interwiki

az - cano response|ca - cs - da - de - en - eo - es - fi - fr - hu - is - it - ja - ko - la - lt - nl - no - pl - pt - qu - ru - sv - uk - zh


Nigè artikol wa yusiŋ {{Interwiki}} nigè templeit. Jigùm-wa {{Wikidata}} nigè templeit wa maigreitiŋ. Plīs help tu ùpdeit en maigreit nigè artikol tu yus WikiData.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.