FANDOM


Pangyo-kui(판교구; 板橋區)-wa pikkapika niutawn à Käpitol Sökol. Sòŋnam-çiti dè distrikt, Pangyo-doŋ bordāren Sujòŋ-kui wiŧ Saŋjòk Còŋ, bordāren Juŋwon-kui wiŧ Karbon Rivā en bordāren Bundaŋ-kui wiŧ Bundaŋ-Susò Haiwei.

Admin distrikts Edit

Babyish 한국어 漢字 Loukeiçion 人口 Äria (㎢)
Sihùŋ-doŋ 시흥동 始興洞 117A6 – 117C8, 119A1 – 119B3 3,281 13.46
Ŝacoŋ-doŋ (Sasoŋ-doŋ) 사송동 沙松洞 117C6 – 117D8, 119C1 – 119D7
Sampyòŋ-doŋ 삼평동 三坪洞 119A4 – 119D8, 120C1 – 120D1 902 8.24
Pangyo-doŋ 판교동 板橋洞 119A8 – 119B8, 120A1 – 120B4
Bäkhyòn-doŋ 백현동 柏峴洞 120D1 – 120A7
  4,183 21.70

Biuldiŋ Edit

Transpot Edit

Ejukeiçion Edit

BabyishJioAikon


This article is a stub for geography.


You can help the Babyish Wikia by expanding it and linking it

Nigè artikol wa stùb artikol für jiografi.


Tu help đe Babyish Wikia, nei keyi ikspend or enliŋk nigè artikol.

這條目是一條有關地理的小條目


如你希望幫助Babyish Wikia,你可以編輯及擴充條目的內容


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.