FANDOM


Prof Tomas Ulutora Viktā Wíŋ Xǐŋ Yü (俞永勝) wa BNYE dè professā in Fisiks en Örbàn pläniŋ. Prof Yü ga Höŋgoŋ cutsài dè pīpol en immaigreited tu Babycasèny à 1998n wiŧ ano papa. Jigùm-ga Käpitol Sökol dè örbàn pläniŋ dè importànt pīpol.

2008n 6m 15d, Prof Yü wa àppointen Ministri in Ejukeiçion en in offis gut 7m 1d.

Rīsöč äria Edit

Viktā dè rīsöč interest in fisiks wa affekten bai 楊振寧, hajiman, warui sainsā[1].

RiförènsEdit

Ikstörnol liŋk Edit

Laiv in Höŋgoŋ Edit

Laiv in Babycasèny Edit


BabyishBioAikon
This article is a stub for people.


You can help the Babyish Wikia by expanding it and linking it

Nigè artikol wa stùb artikol für pīpol.


Tu help đe Babyish Wikia, nei keyi ikspend or enliŋk nigè artikol.

這條目是一條有關人物的小條目


如你希望幫助B文百科,你可以編輯及擴充條目的內容


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.